Obchodné podmienky

Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1.Podnikateľ podnikajúci pod obchodným menom PLOTY-TN s.r.o., s miestom podnikania Kasárenská 132/7,   911 05 Trenčín,  IČO 51 680 815:, IČ DPH: SK2120753382:, zapísaný na  Okresnom súde  Trenčín,  Vložka č. 36410/R  (ďalej aj len „podnikateľ“), sa v rámci predmetu podnikania zaoberá (i) montážou, výstavbou a rekonštrukciou plotov. Za podnikateľa môžu v stanovenom rozsahu konať jeho zamestnanci alebo iné poverené alebo splnomocnené osoby.

2.Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy a podmienky vznikajúce medzi podnikateľom a jeho obchodnými partnermi, klientmi alebo zákazníkmi (ďalej aj len „odberateľ“), pri výkone jeho podnikateľskej činnosti, najmä pri predaji a montáži komponentov oplotenia, alebo výrobou, dodaním a montážou kovových konštrukcií a ich častí a vykonávaní súvisiacich činností (doprava, montáž, iné súvisiace stavebné práce menšieho rozsahu). Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi podnikateľom a odberateľom (ďalej spolu aj len „zmluvné strany“) napr. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo iného zmluvného vzťahu (ďalej aj len „zmluva“), pokiaľ sa zmluvné strany v zmluve písomne nedohodli inak. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre zmluvné strany záväzné od okamihu, kedy je medzi podnikateľom a odberateľom uzatvorený zmluvný vzťah.

3.Všetky cenové ponuky, objednávky, dodávky, dohody, ich potvrdenia, služby, predajné akcie a kalkulácie sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

4.Odberateľ bol pred uzatvorením zmluvy, príp. pred potvrdením cenovej ponuky oboznámený s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom za oboznámenie sa považuje aj ich zverejnenie na webovom sídle podnikateľa www.ploty-tn.sk alebo zverejnenie v mieste predaja tovaru prístupné odberateľovi alebo doručenie elektronickými prostriedkami odberateľovi. Uzatvorením zmluvy, príp. odberom tovaru alebo služby odberateľ vyjadruje súhlas so znením týchto všeobecných obchodných podmienok. 

5.Zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Obchodný zákonník“), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Na právne vzťahy neriešené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník (ďalej aj len „Občiansky zákonník“) a iné všeobecné záväzné právne predpisy. 

Článok II.
Cenová ponuka a uzatvorenie zmluvy
1.Všetky cenové ponuky podnikateľa určené odberateľovi, príp. návrhy o ostatných náležitostiach zmluvy alebo obsahu záväzných podmienok plnenia podnikateľa (ďalej aj len „cenová ponuka“) neprejavené v písomnej forme podnikateľa nezaväzujú, pokiaľ ich podnikateľ bez zbytočného odkladu písomne nepotvrdí.

2.Cenová ponuka určená odberateľovi obsahuje najmä
a) identifikačné údaje podnikateľa:
- meno a priezvisko/obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, identifikáciu kontaktnej osoby a presný popis tovaru alebo výrobku a služieb (ďalej aj len „tovar“):
a)druh, názov, počet , rozmery (šírka x výška) a cena každého tovaru 
b)príslušenstvo tovaru a jeho cena
c)výpočet jednotlivých komponentov tovaru a ich cena
d)služby poskytnuté v súvislosti dodaním tovaru - montáž a doprava tovaru a ich cena
e)výška zľavy v % (v prípade, ak je poskytovaná)
f)identifikačné údaje odberateľa

3.Podnikateľ je cenovou ponukou viazaný po dobu 4 týždňov odo dňa vystavenia cenovej ponuky (ďalej len „lehota viazanosti“), pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Lehotu viazanosti je možné na požiadanie odberateľa alebo podnikateľa písomne predĺžiť. 

4.K uzatvoreniu zmluvy dochádza prijatím cenovej ponuky podnikateľa v lehote viazanosti odberateľom bez výhrad, a to podpísaním cenovej ponuky odberateľom a jej doručením podnikateľovi. V prípade e-mailovej komunikácie je podnikateľ oprávnený v závislosti od charakteru cenovej ponuky (množstva tovaru, výšku kúpnej ceny, nákladov na prepravu a pod.) požiadať o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) akceptácie cenovej ponuky vhodným spôsobom, napr. v písomnej forme. Ak odberateľ požadovanú autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej podnikateľom nevykoná, zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. 

5.Prijatie cenovej ponuky po uplynutí lehoty viazanosti alebo s dodatkami, výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami, je odmietnutím cenovej ponuky a považuje sa za nový návrh odberateľa. Právne následky uzatvorenia zmluvy v takom prípade nastanú až prijatím (akceptáciou) nového návrhu odberateľa a jeho doručením odberateľovi zo strany podnikateľa.

6.Zmluva je zmluvnými stranami uzatvorená i prijatím služby alebo tovaru požadovaných odberateľom zo strany odberateľa na dodacom liste alebo preberacom protokole alebo daňovom doklade.

7.Podnikateľ si vyhradzuje právo odvolať cenovú ponuku alebo jej časť pred uplynutím lehoty viazanosti bez uvedenia dôvodu, najmä však ak dôjde k cenovým zmenám u dodávateľov podnikateľa alebo ak sa tovar už nevyrába.

8.Cenová ponuka je spracovaná na základe údajov poskytnutých podnikateľovi odberateľom (zadanie rozmerov, doručené podklady odberateľa) alebo na základe údajov zistených podnikateľom pri individuálnom zameraní v mieste vyhotovenia určenom odberateľom (zadanie podľa plánu) (ďalej len „východiskové podklady“). V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi východiskovými podkladmi a skutkovým stavom v mieste vyhotovenia v čase dodania a montáže v zmysle Zmluvy, vzniknutými najmä dodatočnými stavebným úpravami miesta vyhotovenia, nesprávnym vykonaním stavebných úprav, chybami v zaslaných rozmeroch, nesie zodpovednosť odberateľ a odberateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa zmluvy v celej výške podnikateľovi bez ohľadu na skutočnosť, či bolo možné vykonať alebo bola vykonaná montáž tovaru alebo nie alebo konečný výsledok montáže nie je bez vád a nedostatkov, ktoré nebolo možné odstrániť na náklady odberateľa 

9.Zmeny v obsahu zmluvy (zmeny vo vzájomných záväzkoch) musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Podnikateľ je oprávnený akceptovať požiadavku na zmeny spočívajúce v zmenách rozmerov, parametrov množstve a inej špecifikácii tovaru najneskôr pred zadaním tovaru do výroby, spravidla, ak tým nedôjde k zmene dohodnutej ceny, resp. odberateľ sa zaviaže znášať všetky náklady spojené s takouto zmenou a akceptovať prípadnú zmenu dodacej doby.

10.Návrh odberateľa na zmenu technických parametrov tovaru po jeho zadaní do výroby nie je možné podnikateľom akceptovať a v platnosti zostáva existujúci záväzok podľa zmluvy v celom rozsahu.

11.Odberateľ berie na vedomie, že tovar, ktorý je vyhotovovaný na základe individuálneho zadania a zamerania, je použiteľný výlučne pre daného odberateľa zaplatenie zálohy zo zmluvnej ceny je základnou podmienkou pre zadanie tovaru do výroby a riadneho a včasného dodania tovaru a jeho montáže.

12. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany podnikateľa v súlade so zmluvou, zákonom, či týmito VOP sa nebude pri posudzovaní nároku na náhradu škody prihliadať k prípadnému uskutočnenému náhradnému predaju tovaru.

Článok III.
Dodacie a montážne podmienky
1.Doba pre dodanie tovaru je spravidla 6, maximálne však 8 týždňov (ďalej aj len „dodacia doba“) a začína plynúť dňom nasledujúcim po uhradení zálohy zmluvnej ceny (čl. IV bod 2 písm. a) ) za dodanie predmetu zmluvy. Deň dodania tovaru a montáže, ak je montáž súčasťou zmluvy (predpokladaný čas – začiatok a trvanie montáže), je podnikateľ povinný odberateľovi vopred, spravidla 5 dní pre dňom dodania a montáže, oznámiť. Dodanie a montáž tovaru, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, sa vykonáva vždy v priebehu jedného kalendárneho dňa (ďalej len „montážny deň“). Podnikateľ je oprávnený jednostranne zmeniť deň dodania tovaru a montáže tovaru, a to bez nároku odberateľa na akúkoľvek náhradu.

2.V montážny deň tovaru je odberateľ povinný zabezpečiť stavebnú pripravenosť miesta montáže tovaru (stavebné otvory v stanovenej veľkosti, pevný vyschnutý betónový základ pre nosné piliere a pod.) tak, aby bolo podnikateľovi umožnené vykonať dodanie tovaru, jeho montáž a osadenie riadne a včas podľa dohodnutých podmienok, najmä aby bolo možné dodania a montáž celého tovaru vykonať v montážny deň. Odberateľ je povinný uhradiť podnikateľovi všetky náklady podnikateľa vzniknutému mu z dôvodu nemožnosti vykonania dodania a montáže tovaru objednaného podľa zmluvy v priebehu montážneho dňa, a to vždy za každú vykonanú cestu do miesta dodania a montáže, najmä dopravné náklady, odplatu osôb vykonávajúcich dodanie a montáž tovaru, skladné dodávaného tovaru a pod. Podnikateľ je oprávnený účtovať odberateľovi skladné vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny za každý i začatý deň omeškania pokiaľ:
a) podnikateľ nemohol vykonať dodanie tovaru a montáž tovaru v montážny deň, a to odo dňa nasledujúceho po montážnom dni
b) odberateľ si neprevzal tovar v deň dodania.

3.Podnikateľ je oprávnený upozorniť odberateľa na nedostatky miesta montáže tovaru, ktoré môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti a ktoré môžu negatívne ovplyvniť vlastnosti tovaru a potrebu vykonania úkonov odberateľom na odstránenie týchto nedostatkov. Podnikateľ nie je zodpovedný za prípadnú akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v dôsledku neodstránenia týchto nedostatkov odberateľom na vlastnostiach tovaru a nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú na tovare v rámci záručnej doby, pokiaľ dôjde k montáži na základe požiadavky odberateľa.

4.Zmluvné strany sú povinné po dodaní a montáži tovaru vyhotoviť preberací protokol, v ktorom bude zaznamenaná presná špecifikácia dodaného tovaru vrátane jeho príslušenstva a komponentov, vykonané montážne úkony do podpisu preberacieho protokolu, akékoľvek námietky odberateľa alebo podnikateľa resp. zjavné nedostatky alebo vady tovaru pri preberaní tovaru príp. lehota určená na ich odstránenie.

5.Za dodržanie termínu dodania tovaru je považované uskutočnenie dodania tovaru a jeho montáž v deň dodania v rámci dohodnutej dodacej dobe a na mieste dodania tovaru určenom v akceptovanej cenovej ponuke, v zmluve alebo na inom písomne dohodnutom mieste.

6.Odberateľ je povinný prevziať aj čiastkové dodanie tovaru a v preberacom protokole bude vymedzený nedodaný tovar. Ak je čiastkové dodanie tovaru spôsobené odberateľom (napr. nepripravenosť miesta montáže), nedodanie a nenamontovanie tovaru nie je dôvodom na nesplnenie povinnosti uhradiť celú zmluvnú cenu podnikateľovi v lehote splatnosti alebo pozastavenie úhrady.

7.V prípade čiastkového dodania tovaru zmluvné strany dohodnú termín dodania zostávajúceho tovaru a jeho montáž v preberacom protokole so zohľadnením výrobných a dodacích lehôt dodávateľov podnikateľa v prípade chybných alebo vadných dielov tovaru, ktorých dĺžka je minimálne 14 dní.

8.Ak odberateľ neumožní podnikateľovi vykonanie dodania a montáže tovaru v dohodnutom mieste, napriek oznámeniu podnikateľa o tom, že tovar je pripravený k prevzatiu a montáži spolu s dňom dodania a montáže, má sa za to, že takéto oznámenie je považované za dodržanie záväzku podnikateľa dodať tovar a vykonať montáž a podnikateľ nie je v omeškaní.

9.Ak nesplní podnikateľ svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, vrátane oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, okolnosťami vyššej moci a zásahom vyššej moci nebude toto oneskorenie považované za omeškanie a doba plnenia sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť a odberateľ nemá právo od zmluvy odstúpiť ani nárokovať zákonné alebo zmluvné sankcie za omeškanie s plnením záväzku podnikateľa.

10.Podnikateľ nie je v omeškaní s plnením pre prekážky spôsobené odberateľom.

Článok IV.
Zmluvná cena a platobné podmienky
1.Cena je určená dohodou zmluvných strán vo výške odsúhlasenej a potvrdenej odberateľom a podnikateľom v cenovej ponuke alebo uvedená v zmluve ako celková (konečná) cena (ďalej aj len „zmluvná cena“). 

2.Odberateľ je povinný zmluvnú cenu uhradiť v dvoch častiach:
a)sumu vo výške 30 % zo zmluvnej ceny tvorí záloha (ďalej aj len „záloha“), ktorú je odberateľ povinný uhradiť súčasne s akceptáciou cenovej ponuky, najneskôr však ku dňu uzatvorenia zmluvy, 
b)sumu vo výške 70 % zo zmluvnej ceny je povinný odberateľ uhradiť pri prebratí tovaru – podpise preberacieho protokolu podľa čl. III odseku 4 na základe faktúry vystavenej podnikateľom.

3.Faktúra je splatná v deň jej doručenia odberateľovi.

4.V prípade, ak dôjde k čiastkovému prevzatiu tovaru, odberateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu zníženú o hodnotu nedodaného tovaru stanoveného v preberacom protokole, ak čiastkovému dodaniu tovaru došlo v dôsledku zavinenia podnikateľa (chýbajúci diel, chybný diel a pod.), inak povinnosť úhrady zmluvnej ceny v lehote splatnosti zostáva zachovaná.

5.Odberateľ sa zaväzuje dodržať dohodnuté platobné podmienky t.j. zaplatiť celkovú zmluvnú cenu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet podnikateľa riadne a včas, pokiaľ nie je písomne dohodnuté niečo iné.

6.V prípade omeškania so zaplatením zmluvnej ceny zo strany odberateľa, je podnikateľ oprávnený vystaviť odberateľovi maximálne 2 upomienky s výzvou na zaplatenie dlžnej sumy. V prípade vystavenia upomienky odberateľovi podnikateľom, je odberateľ povinný uhradiť podnikateľovi sumu vo výške 10 € za každú upomienku, splatnú deň nasledujúci do doručení upomienky odberateľovi.

Článok V.
Sankcie
1.V prípade omeškania so zaplatením zmluvnej ceny alebo jej časti zo strany odberateľa je odberateľ povinný zaplatiť podnikateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy s úhradou ktorej je v omeškaní, a to za každý, aj začatý deň omeškania. Nárok na úroky z omeškania podľa zákona nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknutý.

2.Zaplatením zmluvnej pokuty, resp. úrokov z omeškania podľa zákona nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu celej vzniknutej škody.

3.V prípade, ak podnikateľ odstúpi od zmluvy z akéhokoľvek dôvodu podľa čl. VIII bod 2 VOP (s výnimkou čl. VIII bod 2 písm. a)) alebo z iného akéhokoľvek dôvodu stanoveného v zákona alebo v zmluve na strane odberateľa, je odberateľ povinný uhradiť podnikateľovi sumu vo výške 100% zo zmluvnej ceny.

4.V prípade, ak podnikateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu podľa čl. VIII bod 2 písm. a) VOP, je odberateľ povinný uhradiť podnikateľovi sumu vo výške 10% zo zmluvnej ceny.

5.Odberateľ má nárok na zaplatenie úroku z omeškania v prípade nedodania tovaru a nevykonania montáže riadne a včas vo výške 0,1 % z predajnej ceny tovaru alebo jeho časti, ktoré neboli riadne dodané a namontované, uvedenej v kalkulácii v rámci zmluvnej ceny.

Článok VI.
Záruka, reklamácia
1.Všetky ponuky, služby, dodávky tovaru sa riadia z platných STN či EN pre daný tovar či službu a v prípadoch, keď tieto nie sú stanovené, platí doporučenie podnikateľa, resp. zvyklosti na príslušnom trhu.

2.Podnikateľ poskytuje na tovar:
a) všeobecnú záruku na vady tovaru po dobu 24 mesiacov, ak nie je uvedená na konkrétny tovar iná záručná doba
b) osobitnú záruku na bezúdržbovú povrchovú úpravu tovarov z hliníka voči korózií povrchu tovaru po dobu 10 rokov. 
Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedeného v preberacom protokole ako deň prebratia tovaru. Záruka tovaru je podmienená jeho správnou manipuláciou, použitím a uchovávaním podľa pokynov podnikateľa. Akékoľvek úpravy tovaru v priebehu záručnej doby nie sú dovolené a nárok na záruku v prípade ich vykonania zaniká.

3.Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli:
a) spôsobené neodbornou, nesprávnou alebo nešetrnou manipuláciou, zanedbaním starostlivosti o tovar,
b) použitím a uchovávaním tovaru v rozpore s jeho účelom alebo pokynmi podnikateľa, všeobecným zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
c) mechanickým poškodením alebo opotrebovaním,
d) spôsobené vonkajšími vplyvmi prostredia na vlastnosti materiálu, z ktorého je vyhotovený tovar, najmä zmeny v nastavení závesného systému v dôsledku tepelnej rozťažnosti materiálu tovaru,
e) v dôsledku chýb, nedostatkov, stavebných zmien a správania sa oporného systému tovaru, na ktorom je umiestnený, stavebného podkladu, na ktorom bol tvar inštalovaný alebo konštrukcie, na ktorej je tovar namontovaný, a to bez ohľadu z akého dôvodu k nim došlo a v akom čase, 
f) živelnými pohromami ako napríklad úder blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom, vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätia v rozvodnej sieti.

4.Odberateľ je povinný si tovar pri preberaní riadne a dôsledne prehliadnuť, skontrolovať jeho kvalitu, vlastnosti, funkčnosť a prevedenie a ihneď oznámiť podnikateľovi zjavné alebo iné vady zápisom do preberacieho protokolu. Podnikateľ nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohli byť zistené odberateľom pri jeho preberaní.

5.Ak tovar vykazuje vadu v rámci záruky, odberateľ je povinný ihneď po zistení vadu písomne reklamovať a doložiť reklamáciu dokladom o zakúpení tovaru alebo záručným listom, pokiaľ bol vydaný a relevantnými dôkazmi na posúdenie jej oprávnenosti najmä opisom reklamovanej vady, rozsahom reklamácie, fotodokumentáciou a v prípade požiadavky podnikateľa umožniť vykonanie obhliadky tovaru za účelom posúdenia reklamovaného tovaru.

6. Ak je reklamácia uplatnená včas a so všetkými náležitosťami, podnikateľ rozhodne do 30 dní o oprávnenosti reklamácie. Ak je reklamácie oprávnená, podnikateľ je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov (určenie spôsobu je na rozhodnutí podnikateľa a odberateľ sa nemôže domáhať určenia vybavenia svojej reklamácie):
- ak ide o odstrániteľnú vadu opravou tovaru, výmenou tovaru (vadnej časti), poskytnutím zľavy z ceny
- ak ide o neodstrániteľnú vadu
a) ktorá nebráni užívaniu tovaru poskytnutím primeranej zľavy zo zmluvnej ceny, výmenou tovaru
b) ktorá bráni užívaniu tovaru výmenou tovaru za bezvadný tovar, vrátením zmluvnej ceny namiesto náhradného tovaru.

7.Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady spojené s posúdením reklamácie – pokiaľ nebude dohodnuté inak v sume 20,-EUR/1 hod. práce a v prípade požiadavky jej riešenia aj náklady vzniknuté s jej riešením.

Článok VII.
Nebezpečenstvo škody a výhrada vlastníckeho práva
1.Vlastnícke právo prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení celkovej zmluvnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty a ďalších prípadných súvisiacich platieb podnikateľovi podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (výhrada vlastníctva). Do tejto doby nemôže odberateľ tovar predať ani scudziť a vystupuje výlučne v pozícii oprávneného držiteľa.

2.Okamihom dodania tovaru na dohodnuté miesto dodania tovaru prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na tovare.

3.Ak si odberateľ tovar neprevezme včas, tak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v čase, kedy odberateľovi bolo umožnené tovar prevziať a nakladať s ním. 

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy
1.Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom ak sa tak stane
a)do zaplatenia zálohy zo zmluvnej ceny, je odberateľ povinný v takom prípade uhradiť podnikateľovi storno poplatok vo výške 10% zmluvnej ceny, a to v lehote 10 dní od odstúpenia od zmluvy,
b)do oznámenia podnikateľa o dni dodania tovaru a jeho montáži, je odberateľ povinný v takom prípade uhradiť podnikateľovi storno poplatok vo výške 80% zmluvnej ceny, a to v lehote 10 dní od odstúpenia od zmluvy,
c)po oznámení podnikateľa o dni dodania tovaru a jeho montáži, odberateľ je povinný v takom prípade uhradiť podnikateľovi storno poplatok vo výške 100% zmluvnej ceny, a to v lehote 10 dní od odstúpenia od zmluvy.

2.Podnikateľ je oprávnený odstúpiť do zmluvy, ak:
a)odberateľ neuhradí zálohu ani do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy,
b)odberateľ neposkytne potrebnú súčinnosť na dodanie a montáž tovaru, napriek výzve na jej poskytnutie,
c)odberateľ bude v omeškaní s prevzatím tovaru a/alebo umožnením jeho montáže viac ako 30 dní od oznámeného dňa dodania a montáže.

3. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade:
a)ak výrobca, dodávateľ, dovozca tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu povinností podnikateľa zo zmluvy,
b)ak nastali okolnosti vyššej moci na strane podnikateľa bránice plneniu zmluvy podnikateľovi.

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. 

Článok IX.
Doručovanie
1.Doručením akýchkoľvek písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmlu¬vou (ďalej len „Písomnosť“) sa rozumie doručenie Písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2. tohto článku, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia Písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie do¬ručovanú Písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v deň, ktorý je zá¬sielka doručovaná poštou zmluvnej strane vrátená odosielateľovi s poznámkou vyznačenej na zásielke preukázateľne zamestnancom pošty v znení „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú¬časne takáto poznámka zakladá na pravde.

2.Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uve-dené v zmluvnou stranou ako adresa zmluvnej strany (sídlo, miesto podnikania, bydliska). 

3. Na účely zmluvy sa za písomnú formu Písomnosti, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, považuje aj elektronický formát správy .doc alebo .pdf zaslaný prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty alebo prostredníctvom faxu na faxové číslo.

4.Ustanovenie bodu 3 tohto článku sa nepoužije na doručovanie Písomností týkajúcich sa skončenia zmluvy alebo zániku práva a povinností ktorejkoľvek zmluvnej strany podľa tejto zmluvy, a v prípadoch, kde jednotlivé ustanovenie zmluvy a VOP výslovne uvádza písomnú formu, kedy Písomnosti musia byť doručené výlučne písomnou formou podľa bodu 1 tohto článku.

Článok X.
Spoločné ustanovenia
1.Odberateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby podnikateľ spracovával a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré odberateľ uvedie v rámci uzatvárania zmluvy a počas jej trvania a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Odberateľ zároveň poskytuje súhlas podnikateľovi s poskytnutím údajov inej osobe na účel súvisiaci so zmluvou a jej plnením a cezhraničným prenosom osobných údajov v rámci EU. Odberateľ udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho odvolať, ak podnikateľ poruší povinnosti pri spracovávaní osobných údajov alebo kedykoľvek po uplynutí nevyhnutnej potreby spracovávania osobných údajov podľa právnych predpisov podnikateľom písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu odberateľa podnikateľovi.

2.Podnikateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky zo zmluvy voči odberateľovi na tretie osobu. Odberateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči podnikateľovi zo zmluvy výlučne so súhlasom podnikateľa.

3.Odberateľ znáša všetky priame a nepriame náklady súvisiace s prípadným vymáhaním pohľadávky neuhradenej v termíne splatnosti, hlavne správne a súdne poplatky, náklady na právne služby, cestovné a pod.

4. Podnikateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči odberateľovi s pohľadávkami odberateľa voči podnikateľovi.

5.Ak dôjde ku skončeniu zmluvy, napr. odstúpením zaplatená záloha sa započítava v celej výške na zmluvnú pokutu, storno poplatok alebo inú platbu, ktorú je povinný z dôvodu skončenia zmluvy uhradiť odberateľ podnikateľovi.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1.Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza zmluvná cena ako základ pre výpočet akéhokoľvek ukazovateľa (skladného, sankcií a pod.), má sa za to, že ide o zmluvnú cenu vrátane DPH.

2.Ak sa jednotlivé ustanovenia všeobecných obchodných podmienok stanú neúčinné, nebude týmto dotknutá účinnosť platných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení bude písomne dohodnuté nové ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu uzatvoreného záväzkového vzťahu.

3.Právne úkony smerujúce ku zmene, zániku, alebo zrušeniu zmluvy vyžadujú písomnú formu. Zmluvné strany sú povinné vyrozumieť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu o prípadnej zmene skutočností uvedených v zmluve.

4.V konkrétnych prípadoch sú písomne dohodnuté zmluvné podmienky uvedené v zmluve nadradené týmto všeobecným obchodným podmienkam.

5.Vydaním a zverejnením nových všeobecných obchodných podmienok sa rušia všetky všeobecné obchodné podmienky vydané predtým.

Platné odo dňa 01.05.2019